Uitnodiging: Algemene ledenvergadering 9 maart a.s.

Uitnodiging: Algemene ledenvergadering 9 maart a.s.

[attachment icons]

Het bestuur van de Bewonersvereniging Biesland nodigt iedereen van harte uit op 9 maart a.s. voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal plaatsvinden van 20:00 uur tot 22:00 uur in MFC De Bras.

Momenteel zijn er een 3tal vacatures binnen de vereniging te weten:
– Bestuurslid externe relaties/communicatie
– Webmaster (forum moderator)
– Belangenbehartiger van de huurders

Belangstellenden wordt verzocht interesse vooraf kenbaar maken aan het bestuur via info@bwvBiesland.nl.

De notulen van de vorige ALV zijn bijgevoegd.

De agenda voor de vergadering op 9 maart a.s. is als volgt:

20:00 Opening & Mededelingen

20:15 Vaststellen notulen ALV 2010

20:20 Jaarverslag 2010

Wat is er gedaan (door bestuur en commissies):
-Activiteiten
-Tuinen
-Bieslandse bos
-Energie
-Verkeer
-Speeltuinen

Ledenmutaties 2010

Jaarrekening 2010 vs begroting 2010

Vooruitblik 2011 (te behandelen na de pauze)

Begrotingsvoorstel 2011 en contributievoorstel 2011

20:45 Pauze

21:00 Samenspraak/inspraak voorstel van bestuursplannen aan de leden voor 2011

• Beleidsvoorstel binnen de 3 focus gebieden leefb. duurz. saamh + overig
• Actieve ledenwerving, door langs de deuren te gaan (wie)
• Uitbreiden bestuur
• Voorstel activiteitencommissie

Projecten 2011

WVNTTK

Rondvraag

22.00 Sluiting ALV en afsluitende borrel

Spring naar toolbar